FN-förbundets ungdomsläger

Hej alla!

I slutet av maj besökte jag FN-förbundets ungdomssektions läger, som höll till i Härnösand. Där samlades ungdomar från hela Sverige som alla engagerar sig inom FN-förbundets ungdomsverksamhet, antingen genom en lokalförening eller genom sin gymnasieskola. Jag var där för att föreläsa och hålla en workshop kring temat kvinnors rättigheter, vilket är ett av de områden som jag valt att lägga mitt fokus på under post 2015-arbetet. Även om utveckling gällande kvinnors rättigheter har kommit en bit på vägen, så finns det ändå mycket kvar att jobba med. FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 ger ett ramverk för att säkerställa lika rätt för kvinnor och män, och efter att den trädde i kraft två år senare så har den lyft fram regeringars skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön. För två år sedan hade 187 medlemsländer ratificerat konventionen, vilket motsvarade 90 procent av alla FN:s medlemsstater och även gjorde konventionen till den med näst flest ratifikationer kring mänskliga rättigheter, efter barnkonventionen.

Dock så har det varit väldigt problematiskt att en stor del utav medlemsländerna har reserverat sig mot delar av konventionen på ett sådant sätt som går emot själva syftet med konventionen. Problematiken har legat i hur detta hindrar skapandet och implementeringen av en minimi-nivå som alla länder har skyldighet att efterfölja, som skulle vara ett steg till att ge kvinnor och män lika stor möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Konventionens implementering i de olika medlemsstaterna granskas sedan av CEDAW som är FN:s övervakningskommitté, dit länderna måste rapportera vart fjärde år kring hur de lever upp till konventionens artiklar utifrån ett administrativt, juridiskt och lagstiftningsmässigt perspektiv.

Under workshopen talade vi mycket om vad deltagarnas syn var på kvinnors rättigheter och ungdomsinflytande i post 2015-processen, och hade även en del dilemma-övningar kring vilka vägar som var bäst att gå för att uppnå ökad jämlikhet. Något som många tog upp var vikten av utbildning, och hur det kan vara ett väldigt effektivt medel för att skapa ett mer jämställt samhälle där människor har makten över sina egna liv. Alla utvecklingsmålen i post 2015-processen går mycket hand i hand, och just utbildning är en av de saker som går in mycket i alla delar utav utvecklingsmålen. Många av deltagarna talade om inkludering, ungdomsinflytande och om hur utbildning skapar förutsättningar för människor att ta makten över sitt eget liv.

Det var väldigt kul att få träffa så många engagerade personer, som alla brinner för frågorna de driver, och som verkligen delade med sig av sina tankar och erfarenheter. Många spännande diskussioner fördes, och det var intressant att höra om alla dessa frågor från ett nytt perspektiv!

/ Alexandra

UNg 15 dag2 (2) 011

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *