Konsultationer

Under de senaste dagarna så har jag deltagit på ett flertal konsultationer. Den första dagen träffade vi LSU:s globala ambassadörer, som alla är en del utav Global Youth Network. Jag berättade om mina politiska prioriteringar, samt vad de olika medlemsorganisationerna haft för tankar och idéer kring de olika utvecklingsmålen. Sedan diskuterades frågorna med ambassadörerna, som fick ge sin input kring vilka av dessa frågor som står högt på agendan i deras respektive länder. Dagen efter höll vi en konsultation med LSU:s olika medlemsorganisationer på Europahuset, där även dessa fick komma med ytterligare inputs kring processen.

Jag har valt att lägga mina politiska prioriteringar inom områden kring utbildning, kvinnors rättigheter samt SRHR, sexuella och reproduktiva rättigheter. Ett återkommande budskap från de olika medlemsorganisationerna har varit just utbildning, inte bara som ett mål i sig utan även som ett medel för att jobba med de andra målen. Det är viktigt att se sambandet mellan de olika målen, och att arbetet med dem måste gå hand i hand. Hållbar utveckling måste arbetas med utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner, och där spelar ungdomsinflytande en väldigt stor roll. De 17 målen och dess delmål är ganska fasta, och den huvudsakliga processen handlar nu om mätindikatorer och uppföljning utav hur målen kommer efterföljas.

Vidare vill jag arbeta utifrån ett perspektiv av Global Citizen Education, som är ett utav UNESCO’s strategiska arbetsområden. Utbildning är ett av de områden som jag ser som fundamentalt för ungas självständighet och delaktighet. Detta inte bara från ett perspektiv utav rena kunskaper, utan även kognitivt och socio-ekonomisk sett, där lärandet även handlar om kritiskt tänkande, delat ansvar för jordens resurser och förståelse för hur det finns ett ömsesidigt beroende mellan och inom länder. Detta för att kunna verka på ett ansvarsfullt sätt på lokala och globala plan för att skapa en hållbar framtid med fredliga samhällen. När människor får tillgång till utbildning och information, skapas möjligheter till att känna till och kräva sina rättigheter, och att delta i demokratiska processer på lika villkor.

När länder befinner sig i en utvecklingsfas finns det potential att redan från början satsa på hållbara alternativ, inte bara från ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv men även från ett ekonomiskt. Jag vill även föra in perspektivet om ett helhetstänk, där man ser till allas gemensamma vinst sett från ett ekologiskt och hållbart perspektiv, snarare än till ett ekonomiskt vinstintresse som endast gynnar vissa aktörer.

Det är centralt att titta på vem det är som formulerar målen, och på vems bekostnad de ska uppnås. Vi ser även att vissa grupper drabbas av klimatförändringar i större utsträckning än andra, samtidigt som dessa grupper inte alltid har så sort inflytande i beslutsprocesser. Därför är det viktigt att skapa ett utvecklingssamarbete där alla parter är involverade i själva beslutsprocessen. Vidare så ser jag ett behov av att jobba utifrån ett perspektiv där det sprids kunskap kring människors rättigheter, makt och grundtrygghet. Detta är fundamentalt för att skapa förutsättningar som banar väg för ett globalt samarbete på lika villkor.

Vidare bör ämnet jämställdhet kopplas till de globala utvecklingsfrågorna, och även till den globala sysselsättningen, vilket både är ett mål och ett medel för att skapa en utveckling som förutom global rättvisa även relateras till ett cirkulärt nyttjande av jordens resurser. Hållbar konsumtion och produktion spelar därför en central roll, och detta i kombination med framtagandet av indikatorer och uppföljning är något som kommande generationer måste ha en fundamental del i. Vidare så måste sambandet mellan hållbar utveckling och jämställdhet sättas i fokus. Kvinnors och flickors deltagande i utvecklingsprocesser är centralt för att en långsiktigt och stabil utveckling ska kunna skapas. Jag vill betona vikten av att marginaliserade grupper inte bara talas om, utan även själva deltar i de processer som är till för att skapa ökad jämlikhet. Detta gäller även andra grupper som inte är proportionellt sett representerade i forum där beslut tas rörande deras framtid. Dessa gruppers, som till exempel barn och ungas, delaktighet anser jag vara avgörande för att skapa en hållbar utveckling som faktiskt ser till hållbar utveckling utifrån dess många dimensioner. Detta för att skapa ett långsiktigt och stabilt utvecklingsarbete, med konkreta mål och delmål som banar väg för en mer jämlikhet framtid, både inom och mellan länder.

Sammanfattningsvis så var det väldigt spännande och lärorikt att få träffa de olika personerna som deltog i konsultationerna, och att få höra deras tankar kring fokusfrågorna. Ett återkommande tema som många tagit upp är som sagt utbildning och ungdomsinflytande, vilka båda är områden som jag hoppas kommer prioriteras i den globala utvecklingsagendan framöver.

/ Alexandra

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *