Konferens i Köpenhamn – ”Young Women As Decision Makers”

Förra lördagen, 22 Maj, fick jag äran att delta på en konferens ordnat av DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, eller på engelska ”The Danish Youth Council”. DUF motsvarar LSU (paraplyorganisation) som alltså är en plattform för ungdomsorganisationer.

Temat den här helgen var ”Young Women As Decision Makers” i samband med den stora konferensen som även hölls i Köpenhamn samma helg ”UN Women Deliver”. Konferensen har ett begränsat deltagande därav att DUF ordnade konferensen för att även ungdomar ska kunna delta i frågor gällande kvinnliga rättigheter och jämställdhet.

Deltagandet under konferensen ordnad av DUF bestod av personer engagera i ungdomsrörelsen från Sverige, Zimbabwe, Ghana, Nepal, Tunisien och olika organisationer från självklart Danmark. Temat som diskuterades handlade om precis som rubriken lyder, unga kvinnor som beslutsfattare.

 

PS: hela konferensen hade fokus på MÅL 5, ”Jämställdhet” av Globala målen. För er som inte orkar följa länken citerar jag från sidan att ”Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.”

Vi pratade djupgående om vilken roll kvinnan förväntas anta i samhället (varierar beroende på geografisk plats förstås) och hur det är ett ständigt förtryck oavsett plats eller landets utevckling. Något nytt för mig i diskussionen var frågan  om mannen.

”Men don’t know they have a gender”.

Ja, för kön är faktiskt ett ord som ska vara jämställt men som många gånger inte alls uppfattas som det. Diskussionen löd ungefär som följande: ”När man talar om kön och jämställdhet antas frågan endast handla om kvinnan, kvinnliga rättigheter och kvinnans egenmakt. Män är rädda för att tala om annat eller ens delta i diskussionen! Män glömmer ofta bort att de själva även faktiskt har ett kön! Därför är det viktigt att inkludera män i diskussioner om jämställdhet för att neutralisera ett egentligen neutralt ord.”

Slutligen fördes även en panel och workshop om hur ungdomsorganisationer kan göra för att uppnå jämställdhet och öka kvinnans maktposition i samhället. LSUs ordförande, Rebecka Prentell, sa något som jag alltid kommer ta med mig,

”Lyft upp din med-kvinna. Hjälp varandra istället för att försöka konkurrera ut varandra.”

Förutom att jag har lärt mig en hel del om frågan men kanske främst om mig själv vill jag även tala om att Köpenhamn är en fantastiskt vacker stad!

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 23.41.55

 

 

 

Nouras politiska prioriteringar

Hej!

I början av uppdraget får FN-representanterna i uppgift att skriva politiska prioriteringar. Dessa fungerar som vägledning under året och är de frågor som ungdomsrepresentanten arbetar med. Dessa frågor kommer jag främst att arbeta med. Utöver dessa frågor kommer jag arbeta mycket med de Globala Målen (Agenda 2030), och med frågor kopplade till ungas roll i fred och säkerhet (FN:s säkerhetsråds resolution 2250).

Nouras politiska prioriteringar
Ungdomsrepresentant till FN:s Generalförsamling 2016

Migrations-, flykting-, medborgar- och asylfrågor

Globalt är 65 miljoner människor på flykt. Konflikterna i Syrien och Afghanistan har utlöst den största humanitära krisen sedan andra världskriget. Klimatförändringar kommer i framtiden driva och skapa nya migrationsmönster och tvinga fler människor att lämna sina hem för att söka trygghet och säkerhet på annat håll. Med anledning av detta är det extra viktigt att trycka på flyktingars rätt till mänskliga rättigheter, trygghet och möjligheter till självförverkligande, lagliga vägar, och ett internationellt enhälligt värnande av asylrätten.

Jag vill trycka på de olika rättigheter flyktingar, främst unga flyktingar, saknar. Mänskliga rättigheter ska gälla för alla, alltid, överallt, utan undantag. Dessvärre är detta inte realiteten för majoriteten av flyktingar.  Förutom ett tydligare värnande av asylrätten, är det viktigt att möjliggöra en normal livssituation för människor på flykt: rätt till utbildning, hälsa, självförverkligande, och rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Utbildningsmöjligheter för unga flyktingar måste vara en prioritet, annars riskerar man att skapa en förlorad generation. Att vara flykting ska inte vara att sätta livet på paus. Samma rättigheter och möjligheter ska gälla alla, oavsett om man är på flykt, bor i flyktingläger, är internflykting, befinner sig i ett transitland eller har anlänt till ett land där man sökt asyl.

Vidare är åtminstone 10 miljoner människor i världen statslösa. Statslöshet – att inte ha en nationalitet – uppstår på grund av diskriminering av vissa grupper, omritning av gränser, och luckor i medborgarskapslagar. Även om många stater tillåter förvärv av medborgarskap genom föräldrarnas ursprung oavsett var barnet föds, tillåts kvinnliga medborgare inte att ge nationalitet till sina barn. I 27 länder i världen ges kvinnor inte lika rättighet/möjlighet att överföra nationalitet till sina barn. Detta går tydligt i strid med artikel 15 i FN:s Universal Declaration of Human Rights (1. Everyone has the right to a nationality. 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.). 2014 identifierade UNHCR statslösa i 77 länder. Höga antal statslösa finns i Myanmar (Burma), Elfenbenskusten, Thailand och Lettland, såväl som i Dominikanska republiken och Syrien.

Sammanfattningsvis är min prioritering inom dessa frågor att lyfta situationen för unga på flykt, statslösa och papperslösa, ett tydligare värnande av asylrätten, rätten till utbildning, mänskliga rättigheter och möjlighet till självförverkligande för människor på flykt, och det brådskande behovet av att skapa säkra passager och lagliga vägar.

Utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet, en grundsten i kritiskt tänkande och nödvändighet för självförverkligande. Utbildning är dessutom en global katalysator för jämställdhet, hälsa, fred, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Det bör vara varje samhälles prioritet att möjliggöra en säker och kvalitativ skolgång för alla barn och unga. Utöver tydliga satsningar för att varje barn och unga ska få gå i skola behövs särskilda resurser och metoder för att nå unga som hittills haft med mindre möjligheter till skolgång; de i kraftig fattigdom, etniska minoriteter, flickor, personer med funktionsvariation, unga på landsbygden, statslösa och unga på flykt eller i flyktingläger. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsvariation, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande och skolgång.

Helen Clark besöker Sverige – Panelsamtal om Agenda2030 och mottagning på Utrikesdepartementet

Den 10 mars hade jag en väldigt intensiv men rolig dag. Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP) var i Sverige på besök. Med anledning av det organiserades det många event kring hennes besök.

Jag började dagen  med att delta i mitt första panelsamtal någonsin. FN-förbundet anordnade ett seminarium om Agenda2030 med temat ”Sustainable development for all – How will the vision become reality?” Det var riktigt givande att få dela mina observationer om civilsamhället, ungas inkludering och hållbar utveckling med så kunniga personer.

Detta har jag direkt kopierat från Svenska FN-förbundets hemsida om seminariet:

”Den 10 mars anordnade Svenska FN-förbundet ett seminarium om det globala och nationella arbetet med att förverkliga Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hedersgäst och huvudtalare var Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

Övriga paneldeltagare var Ulrika Modéer, statssekreterare vid UD, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna, Malin Ripa, ansvarig för Volvokoncernens CSR-arbete, Noura Berrouba, LSU:s representant till FN:s generalförsamling 2016 samt Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet. FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin modererade samtalet.

Det rådde samstämmighet i panelen angående vikten av civilsamhällets, akademins och den privata sektorns deltagande i processen. Helen Clark framhöll att Sverige bör ses som en föregångare för arbetet med den nya agendan eftersom man förstått vikten av ökad representation och för ändamålet tillsatt en nationell kommitté för hållbar utveckling. Deltagarna i denna kommitté kommer att tillkännages under nästa vecka, meddelade Ulrika Modéer.

Noura Berrouba tillade att generationsöverskridande frågor som dessa kräver generationsöverskridande dialog. Hon menade att vi genom civilsamhällets inkludering når samhällets unga och poängterade att det handlar om en heterogen grupp som bör mötas som sådan. Att processen är inkluderande är mycket viktigt sett till rättvisa och legitimitet, sade hon.

Panelen var enig om att de nya globala målen besitter stor potential. Helen Clark framhöll i sin avslutande not att vi måste förmedla optimism; det handlar om opinionsbildning, engagemang och kommunikation, sade hon.”

Här nedan finner ni mitt tal i sin helhet:

”Dear guests and excellences,

Thank you to United Nations Association of Sweden for hosting this event and for inviting me. It’s a great honour to be here today addressing such a fine audience, discussing such an important issue.

My name is Noura Berrouba, I’m 22 years old and I’m the Swedish Youth Representative to the UN General Assembly 2016 for the Swedish National Youth Council – LSU.

I’m here today to bring up the youth perspective in implementing the Sustainable Development Goals. In my capacity I speak with youth from all over Sweden, trying to consult them on what issues are important for them, and how they want those issues to be addressed. In what I do, I try to bring the UN closer to the Swedish Youth, and the Swedish Youth closer to the UN.

A couple of things about youth before I start:
1. We have the largest generation of young people the world has ever seen, with 1.8 billion young people worldwide (between the ages of 18 and 24). A majority of these live in G77 countries.
2. Youth is a diverse and very heterogeneous group. It consists of people with different opportunities, experiences, sexual orientation, gender, backgrounds and opinions. It’s important to address youth as the diverse group that we are.

Why is it so important with youth participation?
Youth participation is a justice, legitimacy and a result issue. It’s a justice and legitimacy issue because we should have the right to have a say about issues affecting us and because we have right to be included and participate. It’s a result issue because when people of different backgrounds and ages work together, we create better analysis with more perspectives and more multi-faceted solutions.

I want to give you a couple of reasons why youth participation in Agenda 2030, particularly, is so vital to its success:

1. Agenda 2030 is a prime example of the largest intergenerational issues facing our continent. Intergenerational problems require intergenerational solutions. Intergenerational solutions require intergenerational dialogue.
2. If young people are affected by the issues, they should be part of the solution.
3. The political, economic and social platforms must start looking like the people they represent.

• Youth are already showcasing tremendous efforts in their societies. In schools, unions, organisations and the civil society. Let’s use the experience and expertise and the structures already existing from the youth civil society globally. Expanding the opportunities for young people’s organisation to let the engagement grow bottom up and let the change grow bottom up as well. Let’s make it an integral part of development cooperation to invest in young people.
• Meaningful youth participation and leadership require that young people and youth organizations have opportunities and capacities, and benefit from an enabling environment.
• While the complexity of today’s social, economic, political and environmental issues constitutes a significant challenge, it also offers tremendous opportunities for youth to show their strengths as a strong self-organizing force with the potential for innovation and for embracing change.

Sustainable development for all – How will the vision become reality?
The vision will become reality when we start going from “leave no one behind” as beneficiaries, to “leave no one behind” as partners. When we get a wholesome set of perspectives in our analysis and policy-making, and when we invite youth to be partners and initiators. Furthermore, we need a shared responsibility between States, but also a shared responsibility within the state; private sector, academia, politics and civil society.

17 goals. 169 targets. 14 years to get there. It will be tough. But if we all share the responsibility and work together, we can do it.

Thank you!”

Ni kan läsa mer om seminariet här:
http://www.fn.se/press/nyheter/seminarium-om-forverkligandet-av-de-globala-malen/
http://www.globalamalen.se/1481-2/

Här kommer en bildbomb från seminariet:

Från Vä: Noura Berrouba (Sveriges Ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling 2016 - LSU), Malin Ripa (Volvo), Helen Clark (UNDP), Aleksander Gabelic (FN-förbundet), Ulrika Modéer (Regeringen), Birgitta Ohlsson (Liberalerna), Foto: Svenska FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander

Från Vänster: Noura Berrouba (Sveriges Ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling 2016 – LSU), Malin Ripa (Volvo), Helen Clark (UNDP), Aleksander Gabelic (FN-förbundet), Ulrika Modéer (Regeringen), Birgitta Ohlsson (Liberalerna), Foto: Svenska FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander

DSC_0147-2

 

Noura Berrouba, Malin Ripa och Helen Clark. Foto: Svenska FN-förbundet

Noura Berrouba, Malin Ripa och Helen Clark. Foto: Svenska FN-förbundet

Noura Berrouba, Malin Ripa och Helen Clark

Noura Berrouba, Malin Ripa och Helen Clark

Skärmavbild 2016-05-03 kl. 23.25.25 Skärmavbild 2016-05-03 kl. 23.25.02

13162539_10153529206772967_303579877_n 13170017_10153529206132967_935542685_o (2) 13162522_10153529206047967_122299914_n 13162046_10153529206102967_1092582412_n 13150108_10153529206862967_513549681_n 13149938_10153529206827967_1211798723_n 13115651_10153529206892967_1013651255_n

Efter seminariet var jag inbjuden till en buffémottagning med besök av Helen Clark på Utrikesdepartementet med anledning av UNDP:s 50 årsjubileum. Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, stod som värd för mottagningen.

Väl på plats minglade och pratade jag med många inom såväl offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och akademin som var inbjudna. Alla hade gemensamt att de var engagerade i frågor kopplade till hållbar utveckling. Jag berättade om min roll och LSU:s arbete i de globala organen. Jag träffade även personer som tidigare arbetat med eller på LSU. Kul! Visitkort delades och planer för kopplingar mellan de olika sektorerna inom området hållbar utveckling gjordes.

Det är inte varje dag man får diskutera så viktiga frågor, prata ungdoms- och civilsamhällesfrågor med ministrar, chefen för UNDP och näringslivstoppar, och öka medvetenheten hos dessa. Jag tar med mig många lärdomar från både seminariet och samtalen under dagen.

13153383_10153529206257967_85307249_n

Ingången till Utrikesdepartementet

13162566_10153529206627967_1413751211_n

Kristina Persson välkomnar gästerna

13162327_10153529206392967_1682096888_n

Det var inte bara jag som tog bilder

13162369_10153529206457967_984195164_n

Helen Clark, chef för UNDP och tidigare premiärminister för Nya Zeeland, pratade om UNDP:s arbete och om Sveriges roll i FN

13153335_10153529206212967_1751150245_n

Kristina Persson välkomnar gästerna

13149996_10153529206582967_1580192081_n

Kristina Persson och Helen Clark

13149882_10153529206377967_2138709661_n

Helen Clark och Kristina Persson

 

”Röstresan till Bryssel” var viktigt för mig som FN-representant!

Hej igen bloggen!

Låt mig berätta om ”Röstresan till Bryssel”.

Det var nästan exakt 2 veckor sen den här underbara resan började och den varade i 5 dagar.

! 2016-04-18  – 2016-04-23 !

Vi träffades på Europahuset i Stockholm där jag med 11 andra ungdomar från olika medlemsorganisationer till LSU fick introducera oss själva. Jag deltog som medlem i Assyriska Ungdomsförbundet, samma ungdomsförbund som också nominerade mig till FN-representantskapet.

Jag återkommer om hur den här resan hjälper mig i mitt FN-representantskap.

Röstresan till Bryssel är LSU:s EU-utbildning där ungdomar får besöka EU:s institutioner och möta organisations-företrädare. Vi fick lära oss om ungdomspolitik i EU och det EU-arbetet som LSU gör. Båda LSU:s EU-representanter deltog!

Förutom att jag fick en klarare bild om EU:s arbete och organisation blev jag mer införstådd i hur svensk politik påverkas av EU:s lagstiftningar. Jag förstod under resan hur VIKTIGT det är att rösta i EP-valet! Parlamentsledamöter som väljs in som svenska representanter kan i princip driva vilken fråga de än är intresserade av utan större ställningstagande till svensk politik.

Eller jo, det är ju viktigt att ha det i åtanke också…

Jag tolkar det därför som att när man röstar vid EU-valet ska man titta på ledamöternas intressen och inte bara vilket parti de tillhör.

Så hur är den här resan viktigt för mig som FN-representant?

Jo. Sverige talar inte ensam i FN. Sverige talar som en röst i EU. Det här betyder inte att Sverige inte kan ta en större roll i FN:s delegationer men i svenska ställningstagandet har man alltid EU i åtanke. Därför var det viktigt för mig att lära mig mer om EU innan jag åker till FN!

En liten översikt om hur det ungefär ser ut:

 

Skärmavbild 2016-05-01 kl. 17.36.56

Vilken underbar resa…

Förutom all kunskap jag fick med kan jag inte glömma de underbar personer jag spenderade tiden med. Tack LSU och alla deltagare för en oförglömlig resa!

Toodles,

/Romiana

 

IMG_8451

Bild på de allra flesta deltagarna i Plenisalen, Europaparlamentet!