Konsultationer

Under de senaste dagarna så har jag deltagit på ett flertal konsultationer. Den första dagen träffade vi LSU:s globala ambassadörer, som alla är en del utav Global Youth Network. Jag berättade om mina politiska prioriteringar, samt vad de olika medlemsorganisationerna haft för tankar och idéer kring de olika utvecklingsmålen. Sedan diskuterades frågorna med ambassadörerna, som fick ge sin input kring vilka av dessa frågor som står högt på agendan i deras respektive länder. Dagen efter höll vi en konsultation med LSU:s olika medlemsorganisationer på Europahuset, där även dessa fick komma med ytterligare inputs kring processen.

Jag har valt att lägga mina politiska prioriteringar inom områden kring utbildning, kvinnors rättigheter samt SRHR, sexuella och reproduktiva rättigheter. Ett återkommande budskap från de olika medlemsorganisationerna har varit just utbildning, inte bara som ett mål i sig utan även som ett medel för att jobba med de andra målen. Det är viktigt att se sambandet mellan de olika målen, och att arbetet med dem måste gå hand i hand. Hållbar utveckling måste arbetas med utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner, och där spelar ungdomsinflytande en väldigt stor roll. De 17 målen och dess delmål är ganska fasta, och den huvudsakliga processen handlar nu om mätindikatorer och uppföljning utav hur målen kommer efterföljas.

Vidare vill jag arbeta utifrån ett perspektiv av Global Citizen Education, som är ett utav UNESCO’s strategiska arbetsområden. Utbildning är ett av de områden som jag ser som fundamentalt för ungas självständighet och delaktighet. Detta inte bara från ett perspektiv utav rena kunskaper, utan även kognitivt och socio-ekonomisk sett, där lärandet även handlar om kritiskt tänkande, delat ansvar för jordens resurser och förståelse för hur det finns ett ömsesidigt beroende mellan och inom länder. Detta för att kunna verka på ett ansvarsfullt sätt på lokala och globala plan för att skapa en hållbar framtid med fredliga samhällen. När människor får tillgång till utbildning och information, skapas möjligheter till att känna till och kräva sina rättigheter, och att delta i demokratiska processer på lika villkor.

När länder befinner sig i en utvecklingsfas finns det potential att redan från början satsa på hållbara alternativ, inte bara från ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv men även från ett ekonomiskt. Jag vill även föra in perspektivet om ett helhetstänk, där man ser till allas gemensamma vinst sett från ett ekologiskt och hållbart perspektiv, snarare än till ett ekonomiskt vinstintresse som endast gynnar vissa aktörer.

Det är centralt att titta på vem det är som formulerar målen, och på vems bekostnad de ska uppnås. Vi ser även att vissa grupper drabbas av klimatförändringar i större utsträckning än andra, samtidigt som dessa grupper inte alltid har så sort inflytande i beslutsprocesser. Därför är det viktigt att skapa ett utvecklingssamarbete där alla parter är involverade i själva beslutsprocessen. Vidare så ser jag ett behov av att jobba utifrån ett perspektiv där det sprids kunskap kring människors rättigheter, makt och grundtrygghet. Detta är fundamentalt för att skapa förutsättningar som banar väg för ett globalt samarbete på lika villkor.

Vidare bör ämnet jämställdhet kopplas till de globala utvecklingsfrågorna, och även till den globala sysselsättningen, vilket både är ett mål och ett medel för att skapa en utveckling som förutom global rättvisa även relateras till ett cirkulärt nyttjande av jordens resurser. Hållbar konsumtion och produktion spelar därför en central roll, och detta i kombination med framtagandet av indikatorer och uppföljning är något som kommande generationer måste ha en fundamental del i. Vidare så måste sambandet mellan hållbar utveckling och jämställdhet sättas i fokus. Kvinnors och flickors deltagande i utvecklingsprocesser är centralt för att en långsiktigt och stabil utveckling ska kunna skapas. Jag vill betona vikten av att marginaliserade grupper inte bara talas om, utan även själva deltar i de processer som är till för att skapa ökad jämlikhet. Detta gäller även andra grupper som inte är proportionellt sett representerade i forum där beslut tas rörande deras framtid. Dessa gruppers, som till exempel barn och ungas, delaktighet anser jag vara avgörande för att skapa en hållbar utveckling som faktiskt ser till hållbar utveckling utifrån dess många dimensioner. Detta för att skapa ett långsiktigt och stabilt utvecklingsarbete, med konkreta mål och delmål som banar väg för en mer jämlikhet framtid, både inom och mellan länder.

Sammanfattningsvis så var det väldigt spännande och lärorikt att få träffa de olika personerna som deltog i konsultationerna, och att få höra deras tankar kring fokusfrågorna. Ett återkommande tema som många tagit upp är som sagt utbildning och ungdomsinflytande, vilka båda är områden som jag hoppas kommer prioriteras i den globala utvecklingsagendan framöver.

/ Alexandra

FN-förbundets ungdomsläger

Hej alla!

I slutet av maj besökte jag FN-förbundets ungdomssektions läger, som höll till i Härnösand. Där samlades ungdomar från hela Sverige som alla engagerar sig inom FN-förbundets ungdomsverksamhet, antingen genom en lokalförening eller genom sin gymnasieskola. Jag var där för att föreläsa och hålla en workshop kring temat kvinnors rättigheter, vilket är ett av de områden som jag valt att lägga mitt fokus på under post 2015-arbetet. Även om utveckling gällande kvinnors rättigheter har kommit en bit på vägen, så finns det ändå mycket kvar att jobba med. FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 ger ett ramverk för att säkerställa lika rätt för kvinnor och män, och efter att den trädde i kraft två år senare så har den lyft fram regeringars skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön. För två år sedan hade 187 medlemsländer ratificerat konventionen, vilket motsvarade 90 procent av alla FN:s medlemsstater och även gjorde konventionen till den med näst flest ratifikationer kring mänskliga rättigheter, efter barnkonventionen.

Dock så har det varit väldigt problematiskt att en stor del utav medlemsländerna har reserverat sig mot delar av konventionen på ett sådant sätt som går emot själva syftet med konventionen. Problematiken har legat i hur detta hindrar skapandet och implementeringen av en minimi-nivå som alla länder har skyldighet att efterfölja, som skulle vara ett steg till att ge kvinnor och män lika stor möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Konventionens implementering i de olika medlemsstaterna granskas sedan av CEDAW som är FN:s övervakningskommitté, dit länderna måste rapportera vart fjärde år kring hur de lever upp till konventionens artiklar utifrån ett administrativt, juridiskt och lagstiftningsmässigt perspektiv.

Under workshopen talade vi mycket om vad deltagarnas syn var på kvinnors rättigheter och ungdomsinflytande i post 2015-processen, och hade även en del dilemma-övningar kring vilka vägar som var bäst att gå för att uppnå ökad jämlikhet. Något som många tog upp var vikten av utbildning, och hur det kan vara ett väldigt effektivt medel för att skapa ett mer jämställt samhälle där människor har makten över sina egna liv. Alla utvecklingsmålen i post 2015-processen går mycket hand i hand, och just utbildning är en av de saker som går in mycket i alla delar utav utvecklingsmålen. Många av deltagarna talade om inkludering, ungdomsinflytande och om hur utbildning skapar förutsättningar för människor att ta makten över sitt eget liv.

Det var väldigt kul att få träffa så många engagerade personer, som alla brinner för frågorna de driver, och som verkligen delade med sig av sina tankar och erfarenheter. Många spännande diskussioner fördes, och det var intressant att höra om alla dessa frågor från ett nytt perspektiv!

/ Alexandra

UNg 15 dag2 (2) 011

Global Citizenship Education

Hej alla!

Under förra veckan deltog jag i en workshop i Sydkorea som dels handlade om påverkansarbete, men även om ett utav UNESCO:s nya strategiska områden, Global Citizenship Education. Detta är ett koncept som kan delas upp i tre huvudsakliga dimensioner:

 • Kognitivt: För att förvärva kunskap, förståelse och kritiskt tänkande kring globala frågor och så kallad ”interconnectedness” och ömsesidigt beroende mellan olika länder.
 • Det socio-ekonomiska: Att ha en känsla av tillhörighet till en gemensam mänsklighet, dela värden och ansvar, dela empati, solidaritet och respekt för olikheter och mångfald.
 • Beteendet: Att agera ansvarsfullt på lokala, nationella och globala nivåer för en mer fredlig och hållbar värld.

Det är inom dessa tre kärndimensioner som Global Citizenship Education kan sättas in i ett sammanhang, och UNESCO arbetar just nu med att sprida dessa koncept och idéer.

 

Medarrangörer till workshopen var även APCEIU, Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding. Det hela var även en del utav The United Nations Secretary General’s “Global Education First Initiative, GEFI. Det lanserades redan i September 2012, och målet var att snabba på processen mot målen om ”utbildning för alla” samt de utbildningsrelaterade milleniemålen. Initiativet har hittills strävat mot följane:

 • Samla ihop ett brett spektrum av aktörer som tillsammans kan jobba mot milleniemålens slut.
 • Prioritera kvalitet, samt relevant och förändringsbar utbildning i framtagandet av nya sociala, politiska och utvecklingsmässiga agendor.
 • Generera tillräcklig finansiering för utbildning genom globalt påverkansarbete.

Överlag, så är GEFI’s tre huvudsakliga mål att varje barn ska få utbildning, att förbättra kvalitén på inlärning och att fostra globalt medborgarskap. Något som jag tycker är intressant är hur detta ska föras vidare framöver, nu när de nya målen kommer att ta vid. Fram till dess att de nya målen tar vid så strävar GEFI efter att:

 • Förespråka en bredare och mer ambitiös vision för utbildning i själva kärnan utav post 2015-agendan.
 • Bredda engagemang till globalt medborgarskap med fokus på lärande kring hållbar utveckling.
 • Förespråka att minska den finansiella ojämlikheten i utbildningsnivå, och jobba för att skapa finansiella medel för att skapa möjlighet till utbildning i konfliktdrabbade områden.

Här är ett citat som jag tycker förklarar målet på ett väldigt bra sätt:

“We have to keep the pressure on — because investing in education is the single best way to beat poverty, to drive growth, and to promote more inclusive and peaceful societies. There’s no better way, and that’s what this Initiative is about!” – Irina Bokova, UNESCO Director-General and Executive Secretary of the GEFI High-Level Steering Committee

Sammanfattningsvis så var denna workshop en väldigt rolig och bra möjlighet till att dels lära mig mer om påverkansarbete, men även till att utbyta tankar och erfarenheter med deltagare från hela världen. Något som var extra positivt enligt min mening var att det var väldigt få deltagare från Europa, vilket var bra med tanke på att det är en region som ofta är överrepresenterad i liknande sammanhang. Det var även otroligt givande att prata så mycket kring praktiska erfarenheter kring påverkansarbete, där alla hade sina egna personliga berättelser om hur de hade jobbat för att skapa opinion.

Så, nu slänger jag in lite bilder här så att det inte ska bli för mycket text!

Kort och gott så var detta en väldigt lärorik vecka, och ni får gärna höra av er till mig ifall ni har några frågor, tankar eller idéer. Min mailadress är alexandra.sjolin.falk@lsu.se.

/ Alexandra

16

Post 2015-agendan

31 januari

I fredags besökte vi ett seminarium om post 2015-agendan, anordnat av biståndsminister Isabella Lövin med Utrikesdepartementet och Regeringskansliet.

Många viktiga punkter avhandlades, och något som gladde mig var att det hela hade ett väldigt konkret upplägg. De nya utvecklingsmålen diskuterades bland deltagarna, och intressant var även att det var en stor blandning av människor bland åhörarna, i och med att tanken var att blanda näringsliv, politiker och representanter från civilsamhället.

I generalsekreterarens syntesrapport har det talats om ”The Road to Dignity by 2030”, och de senaste årens arbete har alltså mynnat ut i 17 mål och 169 delmål. De finansiella aspekterna av dessa kommer att diskuteras på en konferens i Addis Ababa i sommar, och målen ska sedan antas på UN Climate Summit i New York i september. Alla dessa mål är enligt min mening oerhört viktiga i och med att de, tillsammans med delmålen, är så pass konkreta och uppmanar till handling. Dock så är min största farhåga att vissa av dessa mål eller delmål sätts ihop och nedprioriteras, men detta var faktiskt en fråga som togs upp under seminariet, och i dagsläget var den allmänna uppfattningen att det inte fanns någon större risk för detta.

Den 17 övergripande målen är:

 1. Utrota all form av fattigdom
 2. Utrota hunger, säkerställa tillgång till mat och förbättrad nutrition, samt förespråka hållbart jordbruk
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar
 4. Garantera en inkluderade, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla
 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC)
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald
 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Vidare så talades det om tvågradersmålet som ska vara uppnått inom 15 år, och om ett hållbart utvecklande av jordens livsåtmålande funktioner. Viktigt är även att detta arbete omfattar alla länder (både nationellt och internationellt), alla politikerområden samt alla aktörer (civilsamhället, näringsliv och regeringar).

En annan sak som är värt att notera är att två miljoner människor har konsulterats i processen där de nya målen har tagits fram, vilket verkligen pekar på att man denna gång har försökt skapa en så inkluderande process som möjligt. I den tidigare nämnda syntesrapporten finns 6 övergripande kategorier vilka är människor, natur, partnerskap, värdighet, välstånd och rättvisa. Jag tycker att detta verkligen vittnar om att man arbetat med att se sambandet mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, vilket är otroligt viktigt. En hållbar utveckling måste bygga på alla dessa pelare, och uttrycket ”Leave no one behind” som har använts flitigt är något som vittnar om det.

Vad gäller den svenska regeringens prioriteringar, så har det talats om hållbarhet i dess tre dimensioner, och som det går att läsa mer om här. Bland annat inkluderar denna strategi jämställdhet, klimatarbete, samstämmighet samt sysselsättning och fackliga rättigheter. Det kan konstateras att klimat är centralt för utveckling, och utveckling är centralt för klimat. Vidare så talades det om en ”decent work agenda” och om att satsa på sociala trygghetssystem, i och med att den globala arbetskraften kommer öka under de kommande åren.

Därefter så följde en diskussion där många viktiga aspekter togs upp. Bland annat talades det om indikatorer på hur målen skulle kunna mätas, innovativa sätt till finansiering samt civilsamhällets möjligheter till att påverka den fortsatta processen. Delmålen kommer under året att ses över rent tekniskt, och i den processen är det viktigt att de inte ändras och tappar delar av sin slagkraft.

Sammanfattningsvis så var detta ett väldigt lärorikt tillfälle att få gräva ner sig djupare i post 2015-processen. Nästa steg handlar mycket om arbetet om finansieringen kring dessa mål, men intressant att notera är att 93 miljoner dollar globalt sett kommer gå till energiinvesteringar de kommande åren, oavsett om det är hållbar energi eller inte. Därmed finns en unik chans till att satsa på hållbara och innovativa alternativ redan från början, och att arbeta på alla plan för att styra dessa ekonomiska flöden i rätt riktning.

Jag ser fram emot att arbeta med denna process, och ni är mer än välkomna att höra av er till mig ifall ni vill veta mer om processen, eller bidra med era tankar och idéer kring ämnet!

/ Alexandra