LSU i FN

Under 2016 har LSU tre representanter till olika FN-sammankomster. LSU vill på så vis öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga, ha inflytande och makt även på internationella arenor. Noura Berrouba är LSU:s utsedda till FN:s generalförsamling, Romiana Bikasha till FN:s hållbarhetsforum HLPF och Matilda Hellström är LSU:s representant i UNESCO.

Noura Berrouba, FN:s generalförsamling

Noura Berrouba är engagerad i Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige, där hon bland annat varit aktiv i den nationella styrelsen, drivit lokala, nationella och internationella påverkansprojekt, och rest som aktiv till olika delar av Europa. Noura kommer att delta när FN:s generalförsamling möts i New York i oktober och hålla ett tal under tredje utskottets öppnande. Noura är 21 år, läser Politices kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet och kommer från Stockholm.

– Världens befolkning blir allt yngre och de utmaningar vi står inför drabbar i stor utsträckning unga. Ungdomspolitiska perspektiv är en essentiell del i hållbara beslut och lösningar, och unga behöver vara med både i skapandet av beslut och implementeringen av dem. Jag kommer att arbeta outtröttligt för att ungas perspektiv ska ligga högt upp på dagordningen och, och fortsätta arbetet för ungas rättigheter och förutsättningar för organisering i Sverige och i världen. Jag ser fram emot att tillsammans med Sveriges ungdomsorganisationer fortsätta kämpa mot antidemokratiska krafter och idéer, förespråka ett öppet, humant och inkluderande samhälle, och arbeta med de utmaningar Sveriges och världens unga står inför, säger Noura Berrouba.

Romiana Bikasha, HLPF

Romiana Bikasha är aktiv i Assyriska Ungdomsförbundet där hon deltagit i aktiviteter och evenemang. Hon är även engagerad i Assyrier Utan Gränser, där hon bland annat arbetar med frågan om interna flyktingar i Irak. Hon deltar i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York i juli. Romiana är 23 år, bor i Botkyrka och läser Kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms Universitet.

– Jag tror starkt på de 17 nya målen för hållbar utveckling om man på regional och lokal nivå är beredd på att arbeta för att realisera dem. Stora investeringar krävs för en ekonomisk, ekologisk och social hållbar framtid och de investeringarna måste vara riktade till den lokala nivån. Det är på den lokala nivån det finns möjlighet till förändring och det är där man kan främja ungas kompetens inom de här frågorna. Det är trots allt unga som är både vår nutid och framtid, säger Romiana Bikasha.

Matilda Hellström, UNESCO

Matilda Hellström är 20 år, född och uppväxt i Skellefteå, Västerbotten. Hon har under många år engagerat sig för barn och ungas rättigheter, bland annat genom Rädda Barnens Ungdomsförbund och Sveriges elevråd – SVEA.

– Som representant för Sveriges ungdomsorganisationer ska jag jobba för att ungas verklighetsbeskrivningar, analyser och åsikter får inflytande, både i Sverige och i världen. Ungdomar är viktiga aktörer för sociala förändringar, fred och hållbar utveckling. Nu och i framtiden, säger Matilda Hellström.

Kontakt

  • Mirjam Olsson
  • mirjam.olsson@lsu.se
  • 0734-602435